Pedagog szkolny

Godziny pracy pedagoga szkolnego

mgr Hanna Szymańska

Konsultacje dla rodziców:

Poniedziałek - 8.00 - 9.00
Czwartek - 14.30 - 15.30
Poniedziałek 8.00 - 13.00
Wtorek 9.30 - 14.30
Środa 8.00 - 13.00
Czwartek 10.30 - 15.30
Piątek 8.00 - 13.00

Punkt Konsultacyjny:


W każdy piątek w sali nr 115 dyżuruje psycholog z Miejskiego Zespołu Poradni Pedagogiczno - Psychologicznych

mgr Michał Radosiński. Udziela porad, konsultacji, wsparcia uczniom, rodzicom i nauczycielom.

 

W drugiej połowie września pedagog rozpoczyna badania uczniów klas III gimnazjum Obrazkowym Testem Zawodów Martina Achtnicha. Jest to metoda jakościowa, do badania skłonności i zainteresowań zawodowych, stworzona w Szwajcarii dla doradców zawodowych. Jej przydatność praktyczna polega na pomocy w ukierunkowaniu zawodowym i planowaniu rozwoju zawodowego uczniów. Po badaniu każdy uczeń otrzyma opinię, która zostanie z Nim dokładnie omówiona.

Do zadań pedagoga szkolnego należy:
1) prowadzenie badań i działań diagnostycznych uczniów, w tym diagnozowanie, indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych uczniów w celu określenia mocnych stron, predyspozycji, zainteresowań i uzdolnień uczniów oraz przyczyn niepowodzeń edukacyjnych lub trudności w funkcjonowaniu uczniów, w tym barier i ograniczeń utrudniających funkcjonowanie ucznia i jego uczestnictwo w życiu przedszkola, szkoły i placówki;
2) diagnozowanie sytuacji wychowawczych w przedszkolu, szkole lub placówce w celu rozwiązywania problemów
wychowawczych stanowiących barierę i ograniczających aktywne i pełne uczestnictwo ucznia w życiu szkoły
3) udzielanie uczniom pomocy psychologiczno-pedagogicznej w formach odpowiednich do rozpoznanych potrzeb;
4) podejmowanie działań z zakresu profilaktyki uzależnień i innych problemów dzieci i młodzieży;
5) minimalizowanie skutków zaburzeń rozwojowych, zapobieganie zaburzeniom zachowania oraz inicjowanie różnych
form pomocy w środowisku przedszkolnym, szkolnym i pozaszkolnym uczniów;
6) inicjowanie i prowadzenie działań mediacyjnych i interwencyjnych w sytuacjach kryzysowych;
7) pomoc rodzicom i nauczycielom w rozpoznawaniu i rozwijaniu indywidualnych możliwości, predyspozycji i uzdolnień uczniów;
8) wspieranie nauczycieli, wychowawców w:
a) rozpoznawaniu indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych uczniów w celu określenia mocnych stron, predyspozycji, zainteresowań i uzdolnień uczniów oraz przyczyn niepowodzeń edukacyjnych lub trudności w funkcjonowaniu uczniów, w tym barier i ograniczeń utrudniających funkcjonowanie ucznia i jego uczestnictwo w życiu szkoły,
b) udzielaniu pomocy psychologiczno-pedagogicznej.